Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowego Zarządu Dróg w Pile Oświadczenie w sprawie dostępności
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pzd.pila.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniżej wymienionych niezgodności:

 1. Brak ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
 2. Brak informacji o formacie oraz języku linków prowadzących do dokumentów do pobrania.

Informacje dodatkowe:
 1. Publikacja strony internetowej https://pzd.pila.pl: 2019-04-30
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25
 3. Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-03-15
 4. Data przeglądu/aktualizacji deklaracji dostępności : 2023-03-31
 5. Wszelkie problemy związane z dostępnością strony internetowej należy zgłaszać Koordynatorowi do spraw dostępności – Panu Arturowi Bąkowi pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Młodych 78, 64-920 Piła, e-mail: , tel. 67 349 08 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 6. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
 7. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki (TAB, SHIFT+TAB).
 8. Serwis wyposażono w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie jak: zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.
 9. Powiatowy Zarząd Dróg w Pile dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).
 10. W menu „STRONA GŁÓWNA/KONTAKT” zawarte są dane teleadresowe instytucji.
 11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, przy ulicy Młodych 78, dla osób niepełnosprawnych: 
 • do wejścia głównego do budynku prowadzi chodnik, który umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • na parterze zlokalizowano Punkt Obsługi, w przypadku braku możliwości poruszania się, istnieje możliwość załatwienia sprawy na parterze, poprzez wcześniejsze umówienie wizyty lub przywołanie dzwonkiem pracownika PZD, znajdującym się przy głównym wejściu,
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością,
 • na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się z psem asystującym,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście do budynku nie jest zabezpieczone bramką,
 • korzystanie z usług tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby,
 • wejście do obiektu jest jasno oświetlone.

Procedura wnioskowa i skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, e-mail: .

Pragniemy Państwa zapewnić, że jako organ administracji publicznej, będziemy dokładać systematycznie wszelkich starań, aby w coraz szerszym kontekście zapewnić dostęp do usług Powiatowego Zarządu Dróg w Pile osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Informacje zwrotne

 

Załącznik 1 – Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno - komunikacyjnej (wersja pdf), (wersja doc)

Załącznik 2 – Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (wersja pdf), (wersja doc)

 • data utworzenia strony: 08-12-2021 | 11:04
 • data ostatniej modyfikacji: 31-03-2023 | 12:03